Извештај во сенка за усогласеноста на Македонија со МПГЧП за 115 сесија на КЧР

5 јуни 2015

Субверзивен Фронт, заедно со Коалицијата СЗПМЗ, Центарот за Меѓународни Човекови права при Школата за право при Нортвестерн Универзитетот, и Хартленд алијанса за човекови потреби и човекови права, Глобална иницијатива за сексуалност и човекови права, подготвија и издадоа Извештај во сенка усогласеноста на Македонија со Меѓународната повелба за граѓански и човекови права (МПГЧП), за разгледување при 114-та сесија на Комитетот за човекови права при Обединетите Нации.

Овој извештај се посебно фокусира на следните прекршувања на правата во МПГЧП:

  1. Злосторства од омраза и говор на омраза насочени кон луѓето врз основа на нивната сексуална ориентација и родов идентитет, а посебно насочени кон бранител(к)ите на човековите права на ЛГБТИ лицата и на организациите со кои тие работат;
  2. Неуспехот на Македонија да ги исполни позитивните обврски за остварување на правата од МПГЧП;
  3. Дискриминација во однос на здравствена заштита и документи за лична идентификација, прекршувајќи го Член 26 (еднаквост и недискриминација) и Член 17 (право на заштита на приваност, чест и углед).

Извештајот може слободно да се преземе овде:

Macedonia’s Compliance to ICCPR, Shadow Report, S-Front, final, MK