ЗА НАС

Петто Годишно Собрание на С-Фронт, 26.03.2018

На Петтото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 26ти март 2018 година, беа донесени следните одлуки:

 1. Промена на структурата на организацијата со внесување на Управен одбор и Извршен/на директор/ка, а укинување на Извршниот одбор и Претседателот.
 2. Избор на следните членови на Управниот одбор, со мандат од три (3) години: Антонио Михајлов, Даниел Митковски и Кристефер Стојановски.
 3. Избор на Ангелина Иванова како нова Извршна директорка, со мандат од три (3) години.
 4. Промена на седиштето на организацијата од улица Македонија 11/2-10 на бул. Кузман Јосифовски Питу 19/5-28, 1000 Скопје.
 5. Зачленување во следните три (3) мрежи: НМХТ (Национална мрежа за борва против хомофобија и трансфобија), НМСМ (Национален младински совет на Македонија) и Национална кампања против говор на омраза.
 6. Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за 2017 година.
 7. Утврдување и исклучување на членови на С-Фронт.
 8. Усвоени измени и дополнувања во Статутот на С-Фронт – види: Статут на С-Фронт, 26.03.2018

Четврто Годишно Собрание на С-Фронт, 17.03.2017

На Четвртото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 17ти март 2017 година, беа донесени следните одлуки:

 1. Избор на Николај Митрески за член на Извршен Одбор и со тоа престанок на мандатот на досегашната членка на ИО, Александра Богдановска
 2. Повторен избор на Даниел Митковски и Илина Мојсовска за членови на Извршниот Одбор
 3. Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за 2016 година

Трето Годишно Собрание на С-Фронт, 25.01.2016

На Третото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 25 јануари 2016 година, беа донесени следните одлуки:

 1. Избор на Натали Петровска за членка на Извршниот Одбор на С-Фронт и со тоа, престанок на мандатот на досегашната членка на ИО, Драгана Дрндаревска
 2. Повторен избор на Антонио Михајлов за член на Извршниот Одбор и за претседател на С-Фронт
 3. Усвоени измени и дополнувања во Статутот на С-Фронт – види: Статут на С-Фронт, 25.01.2016

Второ Годишно Собрание на С-Фронт, 29.12.2014

На Второто Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 29 декември 2014 година, беа донесени следните одлуки:

 1. Избор на Александра Богдановска, Даниел Митковски и Илина Мојсовска за членови на Извршниот Одбор на С-Фронт, и со тоа престанок на мандатите на Благородна Апостоловска, Лука Иванов и Лина Ќостарова – Унковска
 2. Изгласано новото седиште на организацијата: улица „Македонија“ број 11/2-10, општина Центар, Скопје.

Статут на С-Фронт, 29.12.2014

Основачко Собрание на Субверзивен Фронт, 23.06.2013

На 23 јуни 2013 е основано Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен Фронт Скопје. На 3 јули 2013 година Централниот Регистар на РМ го одобри барањето за регистрација на Субверзивен Фронт – здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста.

Здружението работи на промоција на критичен, непатријархален пристап кон родот и сексуалноста, на отворање нехомофобична дебата за правата на луѓето кои не се идентификуваат со доминантните хетеронормативни вредности, на политики и стратегии за создавање на поволна општествена и политичка клима за овие луѓе, како и на создавање на органска и организирана квир и ЛГБТИ заедница која би се мотивирала за активно учество во кампањата и борбата за еднакви права.

Првото седиште на здружението е на ул. „Венијамин Мачуковски„ бр. 1А-1/13, општина Аеродром, Скопје.

Основачи на здружението се Викторија Анастасова, Благородна Апостоловска, Деница Апостоловска, Лука Иванов, Андреа Крајевска и Антонио Михајлов, а за Претседател на здружението е избран Антонио Михајлов.

За членови на првиот состав на Извршниот Одбор се избрани Благородна Апостоловска, Драгана Дрндаревска, Лука Иванов, Антонио Михајлов и Лина Ќостарова – Унковска.

Визија

Субверзивен Фронт го гледа светот како место кое понудува доволно слободен простор на индивидуата за послободен и покритички пристап кон родот, сексуалноста, како и за која било лична идентификација со одредена категорија и норма, како спротивност на досегашното некритичко, слепо следење на постоечките традиционални норми. Субверзивен Фронт се залага за правото на неидентификување со досега постоечките норми од сферата на родот и сексуалноста, кои се прилично ограничувачки. Ние го гледаме светот како место каде што сите луѓе без разлика на нивните различности би ги уживале сите досега постоечки права и слободи и би имале еднаков статус во оштеството, а со тоа и можност за организирана политичка борба доколку нивните права, слободи и избори се прекршени.

Мисија

Мисијата на Субверзивен Фронт е да работи на промоција на покритички, неконвенционален, непатријархален пристап кон идентификацијата со која било веќе постоечка категорија од сферата на родот и сексуалноста, а со тоа и да работи на признавање, воведување и унапредување на правата и статусот на луѓето со различности кои не се идентификуваат со доминантните хетеронормативни категории во Македонија, како и нивна заштита и поддршка преку создавање силно политичко движење во Македонија кое би работело на создавање поволна и прифатлива клима за луѓето со различен пристап кон родот и сексуалноста.

Стратешки цели

Промоција на критичен, креативен, квир, непатријархален пристап кон родот и сексуалноста преку различни јавни, едукативни, институционални акции и дебати кои ќе имаат за цел да ѝ понудат на индивидуата поголем простор за лична идентификација или неидентификација во однос на родот и сексуалноста.

Отворање на продуктивна, нехомофобична дебата за правата на луѓето кои не се идентификуваат со доминантните хетеронормативни вредности како и за правата на ЛГБТИ луѓето.

Работење на политики и стратегии за создавање на поволна општествена и политичка клима за признавање на правата и статусот на луѓето кои не се идентификуваат со патријархалните и хетеронормативни пристапи кон родот и сексуалноста, како и на ЛГБТИ луѓето.

Мотивирање и соработка со важни субјекти и институции за приклучување во кампањата за еднакви права и слободи на луѓето со различен пристап кон родот и сексуалноста.

Создавање на органска и организирана квир и ЛГБТИ заедница која би се мотивирала за активно учество во кампањата и борбата за еднакви права и која би работела кон поволна и послободна клима за пристап кон родот и сексуалноста.

Едукација за покритичен пристап кон родот и сексуалноста, како и едукација за правата на квир и ЛГБТИ луѓето.

Одржување на јавни кампањи за намалување на доминантноста на хетеронормативните, патријархалните погледи кон родот и сексуалноста, како и кампањи за развивање на јавна свест која би се борела против хетеросексизмот и хомофобијата.