Прирачник за младински работници и работнички “Подигнување на капацитетите за работа со ЛГБТ млади”

Под координација на нашата партнерска организација од Шабац, Србија – Асоцијација „Дуга“, во партнерство со организациите „Independent – Zenica“ од Босна и Херцеговина, „Bonsai“ од Хрватска, и „LGBT Forum Progres“ од Црна Гора, а во рамките на проектот „Изградба на капацитетите на младинските работници/чки во работата со ЛГБТ+ млади“, го објавивме „Прирачникот за младински работници/чки во работата со ЛГБТ+ млади“ кој може да го преземете овде.