Нова публикација: Следење на Агенда 2030 за одржлив развој

Новиот извештај објавен денеска од страна на Глобалниот форум за МСМ (Мажи коишто имаат секс со мажи) и ХИВ (МСМГФ) во соработка со Глобалната платформа за брзо следење на одговорите на човековите права и ХИВ со геј и бисексуални мажи и Процесот на слободен простор се залага за постојано и робусно известување за ХИВ во Доброволни национални прегледи за одржлив развој.

Извештајот објавен пред почетокот на годинешниот политички форум за одржлив развој бара активна вклученост од страна на земјите-членки на Обединетите нации, како и граѓанските организации да се вклучат во обезбедувањето податоци за ХИВ во рамки на Агенда 2030 за одржлив развој.

17-те цели за одржлив развој и придружните 169 Цели во Агендата 2030 за одржлив развој покажуваат посветеност да се стави крај на епидемијата на СИДА до 2030-та година. Ова се следи според веќе одобрен метод на мониторирање на новите ХИВ инфекции низ светот по 1000 неинфицирани лица, земајќи го предвид полот, возраста и популационата мета која ги вклучува геј мажите, МСМ популацијата, транс* лицата и сексуалните работници/чки.

Меѓународниот механизам за преглед на напредокот на Целите за одржлив развој е годишниот политички форум, кој вклучува тематски преглед на избрани цели, странични настани, усвојување на министерска декларација и Доброволен национален преглед (ВНР) на имплементацијата на Целите за одржлив развој од страна на земјите-членки. 48 земји ќе учествуваат во процесот ВНР оваа година во ХЛПФ во седиштето на ОН во Њујорк, од 9-ти до 18-ти јули.

Меѓу 43-те извештаи на ВНР, поднесени од страна на земјите-членки во 2017-та година, само 32 ВНР извештаи вклучуваат било какво споменување на ХИВ. Прикривањето на ХИВ е неконзистентно и нерамномерно во извештаите на ВНР, при што повеќето извештаи се однесуваат на агрегатна ХИВ преваленца или инциденца кај општата популација. Само девет ВНР извештаи ги споменуваат клучните популации, а уште помалку се однесуваат на стигмата и дискриминацијата поврзана со ХИВ. МСМГФ смета дека ова не е доволно за да се исполнат брзиот тек и Целите за одржлив развој, исто така дека е неопходна координирана акција и посветеност.

Политичкиот советник на МСМГФ, Стефан Леонели, коментираше:

„Останува недовршен бизнис во глобалниот одговор на ХИВ, вклучувајќи постојани здравствени разлики, стигма и дискриминација. ХИВ-от продолжува сериозно да ја попречува способноста на земјите да ги постигнат приоритетите за развој надвор од здравјето, а континуираната видливост и интеграција на ХИВ во главните развојни цели никогаш не  била поважна”.

Во извештајот се наведува дека претставниците на граѓанското општество и претставниците на заедницата беа од суштинско значење во обликувањето на содржината околу проблемите со ХИВ во многу извештаи на ВНР во 2017-та година. Така, ги охрабруваме членовите на граѓанското општество да продолжат да се залагаат за време на националните консултации на ВНР во 2018-та година.

 

Извештајот исто така нагласува:

  • Податоците и темите поврзани со ХИВ се вклучени во 32 извештаи на ВНР од 2017 година;
  • Напори и ефективни стратегии на осум активист(к)и од шест земји кои учествуваа во националните консултативни процеси на ВНР во 2017 година;
  • Потенцијални извори на податоци поврзани со ХИВ кои би можеле и треба да ги искористат земјите-членки за да се наведат во извештаите на ВНР;
  • Главните влезни точки за граѓанското општество да учествуваат во националните процеси на ВНР, вклучувајќи ги и насоките за подготовка на центарот за внимание од граѓанското општество или извештаите за статусот и како да ги поттикнат главните групи и меѓународните невладини организации да влијаат врз содржината на извештаите на ВНР и Министерската декларација;
  • Со цел да се стави крај на епидемијата, земјите-членки мора да ја покажат политичката волја за проактивно и значајно вклучување на граѓанското општество и заедниците, особено на клучните организации предводени од населението. ХИВ мора да се адресира и решава како меѓусекторски предизвик за развој, и сите засегнати страни мора да разберат дека исполнувањето на Целите за одржлив развој и обезбедувањето на принципот „да не се остава никој зад себе” ќе бара повеќе напори за вклучување на податоците поврзани со ХИВ и националните ХИВ приоритети.

 

Публикацијата можете да ја најдете тука.