Донирајте за #ПарадаНаГордостСкопје!

Кликни тука за да донираш!

ДЕТАЛИ ЗА ПАРАДА НА ГОРДОСТА СКОПЈЕ 2019
Мисија:

Ние сме ЛГБТИ луѓе, активисти и активистки, поддржувачи и поддржувачки, поборници и поборнички, семејства кои се залагаат за почитување и заштита на нашите права кои се еднакви како и за сите останати. Се бориме за еднаквост, рамноправност, слобода, недискриминација, безбедност и слободно изразување на нашите идентитети.

Визија:
Нашата визија е општество без дискриминација, без насилство и без омраза врз ЛГБТИ луѓето, каде што постои прифаќање и промоција на сексуалната и родовата различност, како и интеграција на ЛГБТИ луѓето во сите општествени сфери.

Цели:
–    Да ѝ покажеме на јавноста дека Парада на гордоста Скопје е протест за заштита, афирмација и остварување на основните човекови права на ЛГБТИ луѓето и нивниот пристап до правда
–    Да обезбедиме безбедна и сигурна средина за сите членови на ЛГБТИ заедницата
–    Да покажеме дека Парада на гордоста Скопје е последователен и неизбежен одговор на загрозувањето и непочитувањето на нашите човекови права
–    На јавноста да ѝ се покаже на широкиот спектар на начини на изразување на индивидуалноста
–    Да придонесеме кон креирање и одржување на подемократско и похумано општество


DETAJE PËR PARADËN E KRENARISË SHKUP 2019
Misioni:
Ne jemi persona LGBTI, aktivistë dhe aktiviste, përkrahës dhe përkrahëse, luftëtar dhe luftëtare, familje që angazhohen për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave tona të cilat janë të barabarta me ata të tjerëve. Luftojmë për barazi, njëtrajtshmëri, liri, mosdiskriminim, siguri dhe liri të shprehjes të identiteteve tona.

Vizioni:
Vizioni ynë është shoqëri pa diskriminim, pa dhunë dhe pa urrejtje ndaj personave LGBTI, shoqëri ku ekziston pranimi dhe promovimi i ndryshmërive seksuale dhe gjinore, si dhe integrimi i personave LGBTI në të gjitha fushat e shoqërisë.

Qëllimet:
–    T’i tregojmë publikut se Parada e Krenarisë Shkup është protestë për mbrojtjen, afirmimin dhe plotësimin e të drejtave themelore të personave LGBTI dhe qasjen e tyre në drejtësi.
–    Të sigurojmë një mjedis të sigurt për të gjithë anëtarët e komunitetit LGBTI
–    Të tregojmë se Parada e Krenarisë Shkup është një përgjigje reaguse dhe e pashmangshme ndaj rrezikimit dhe mosrespektimit të drejtave tona njerëzore.
–    Publikut t’i tregojmë për spektrin e gjërë të mënyrave për shprehjen e individualitetit.
–    Të kontribojmë në krijimin dhe mirëmbajtjen e një shoqërie më demokratike dhe më humane.