Project name:

Регионална работа со родови прашања (12.2020 – 11.2022)

Project description:

Главната цел на овој проект е работа на прашања и проблеми поврзани со родот во државите на Балканот. Главен носител на проектот е Билитис од Бугарија.

Активностите за нашата држава се: кампања за покревање на свеста за прашања поврзани со родот, изработка на документи и анализи за истите теми, пријави до државните институции за дискриминација поврзана со родот и обуки на засегнати страни за истите овие прашања.

Донатор: Wellspring Philanthropic Fund

Буџет: 45 000 долари