Project name:

Политичка одговорност, инклузивност и потпорна поддршка програма – NDI поддршка со фиксен износ

Project description:

Главна цел на овој проект е подобрување на правата на ЛГБТИ лицата во Македонија. Субверзивен фронт е главен носител на проектот, а е имплементиран во соработка со Коалицијата Маргини и Хелсиншкиот Комитет за човекови права.

Активности од овој проект се: одржување на националната линија за ЛГБТИ лица, одржување на психосоцијални сесии со ЛГБТИ лица, пријавување дискриминација до надлежните државни органи, обука за процес на интеграција во ЕУ ,одржување состаноци со лица од државната власт и другите политички партии, поддршка на Скопје прајд и НМХТ.

Буџет: 25 000 долари